Consent
Control
Icon

BCP as a Service

เตรียมความพร้อมสำหรับการรับมือเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดจากภัยพิบัติที่เกิดจากธรรมชาติหรือภัยคุกคามทางไซเบอร์และปกป้องธุรกิจของท่าน

"ด้วยบริการ BCP as a Service ของเราที่จะเข้ามาช่วยดำเนินการและคอยสนับสนุนให้ธุรกิจของท่านสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง "

1

Assessment and Planning

• ระบุระบบที่สำคัญขององค์กรท่าน รวมทั้งข้อมูล และแอปพลิเคชัน ในแผนการกู้คืนระบบ (DR plan)
• กำหนดระยะเวลาเป้าหมายในการกู้คืนที่ยอมรับได้ (Recovery Time Objective : RTO) และระยะเวลาสูงสุดที่ยอมให้ข้อมูลเสียหาย (Recovery Point Objective : RPO) สำหรับแต่ละระบบ
• ประเมินทรัพยากรฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่จำเป็นสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่ไซต์สำรอง (DR Site)

2

Disaster Recovery Technology Installation

ติดตั้งและกำหนดค่าโซลูชัน Disaster Recovery บนเซิร์ฟเวอร์หลัก

3

Configuration

กำหนดการตั้งค่า Disaster Recovery site เพื่อเชื่อมต่อกับโครงสร้างพื้นฐานหลัก

4

Backup and Replication

• ตั้งค่าสำรองข้อมูล (Backup) และการทำสำเนาข้อมูล (Replication) เพื่อสร้างสำเนาข้อมูลระบบ
• ตรวจสอบการกำหนดเวลาสำหรับการสำรองข้อมูลอย่างเป็นประจำ เพื่อให้สอดคล้องกับ Recovery Point Objective (RPO)

5

Offline Copy Creation

สร้างสำเนาข้อมูลแบบ offline และจัดเก็บข้อมูลไว้ภายนอกองค์กร (Off-Site Backup) หรือที่จัดเก็บข้อมูลไว้บนคลาวด์ (Cloud Backup) เพื่อสำรองและป้องกันเมื่อเกิดภัยพิบัติทางกายภาพ (physical disasters)

6

Server Provisioning

เตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่ไซต์สำรอง โดยรวมถึงการจัดเตรียมฮาร์ดแวร์, การติดตั้งระบบปฏิบัติการ, และการติดตั้งซอฟต์แวร์ Disaster Recovery

7

Network Configuration

ตั้งค่าเครือข่ายที่จำเป็นเพื่อให้สามารถสื่อสารระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่ไซต์สำรอง และเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายหลักได้ ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการกำหนดค่า VPN, Firewall และการกำหนด Routing

8

Data Restoration and Failover Testing

• ดำเนินการทดสอบการกู้คืนข้อมูลเพื่อให้แน่ใจว่าเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่ไซต์สำรอง สามารถกู้คืนข้อมูลและระบบได้อย่างถูกต้อง
• ดำเนินการทดสอบ failover ไปยังระบบสำรองเพื่อให้แน่ใจว่าเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่ไซต์สำรอง สามารถทำงานได้สมบูรณ์ในกรณีเกิดภัยฉุกเฉินได้

9

Monitoring and Alerting

• สร้างระบบการตรวจสอบและแจ้งเตือนเพื่อติดตามความสมบูรณ์และประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่ไซต์สำรอง
• กำหนดค่าการแจ้งเตือนเพื่อแจ้งทีมไอทีเมื่อมีปัญหาหรือความล้มเหลวใด ๆ ที่เกิดขึ้น

10

Documentation and Compliance

• บันทึกเอกสารที่ครอบคลุมเกี่ยวกับแผน กระบวนการกู้คืนข้อมูลและระบบ และการกำหนดค่าต่าง ๆ ของระบบ
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแผนการกู้คืนข้อมูลและระบบของท่านเป็นไปตามกฎระเบียบของอุตสาหกรรมและข้อกำหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

11

Regular Testing and Updates

กำหนดตารางการทดสอบและปรับปรุงแผนและกระบวนการกู้คืนข้อมูลและระบบเป็นประจำเพื่อให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับโครงสร้างพื้นฐานทางสารสนเทศของท่านและเพื่อให้การดำเนินการมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

12

Employee Training

ฝึกอบรมพนักงานไอทีและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการกู้คืนข้อมูลและระบบ เพื่อให้รับทราบและมีความเข้าใจในบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบในขณะเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติ และเพื่อให้มีความรู้และความเข้าใจที่เพียงพอในการจัดการตามกระบวนการกู้คืนข้อมูลและระบบ

13

Incident Response Plan

สร้างแผนการตอบสนองเหตุการณ์ฉุกเฉินทางธรรมชาติและภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่ระบุขั้นตอนการดำเนินการเพื่อรับมือและตอบสนองเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน

14

Ongoing Maintenance

ตรวจสอบและดูแลแผนการดำเนินการในสถานการณ์ฉุกเฉินของท่านอย่างต่อเนื่อง เพื่อปรับให้เข้ากับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงขององค์กร

15

Compliance and Reportingguration

ตรวจสอบแผนดำเนินการในสถานการณ์ฉุกเฉินของท่านเป็นประจำเพื่อให้แน่ใจว่ายังคงเป็นไปตามข้อบังคับและข้อกำหนด และสร้างรายงานผลการปฏิบัติตามข้อกำหนดตามที่จำเป็น

16

Documentation and Communication

สื่อสารกับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) ที่สามารถสร้างหรือได้รับผลกระทบ เพื่อให้เข้าใจถึงความสำคัญของแผนการกู้คืนข้อมูลและระบบ และสามารถเข้าถึงเอกสารที่เกี่ยวข้องได้เสมอ

YOUR SUCCESS
IS OUR PRIORITY

- Bigfish Enterprise Limited

Create Your Plan

By clicking Submit, I agree to the use of my personal data In accordance with Bigfish Enterprise Limited Privacy Policy
Bigfish Enterprise Limited will not sell, trade, lease, or rent your personal data to third parties.