BCP as a Service

เตรียมความพร้อมสำหรับการรับมือเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดจากภัยพิบัติที่เกิดจากธรรมชาติหรือภัยคุกคามทางไซเบอร์และปกป้องธุรกิจของท่าน

"ด้วยบริการ BCP as a Service ของเราที่จะเข้ามาช่วยดำเนินการและคอยสนับสนุนให้ธุรกิจของท่านสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง "|
1
Assessment and Planning

ระบุระบบที่สำคัญในการกู้คืนระบบ (DR plan), กำหนดเป้าหมาย ในการกู้คืนที่ยอมรับได้ (Recovery Time Objective : RTO) และระยะเวลาสูงสุดที่ยอมให้ข้อมูลเสียหาย (Recovery Point Objective : RPO) พร้อมประเมินทรัพยากรสำหรับเครื่องแม่ข่ายที่ไซต์สำรอง|
2
Disaster Recovery Technology Installation

ติดตั้งและกำหนดค่าโซลูชัน Disaster Recovery บนเซิร์ฟเวอร์หลัก|
3
Configuration

กำหนดการตั้งค่า Disaster Recovery site เพื่อเชื่อมต่อกับโครงสร้างพื้นฐานหลัก|
4
Backup and Replication

ตั้งค่าสำรองและทำสำเนาข้อมูลอย่างเป็นประจำ เพื่อให้สอดคล้องกับ RPO|
5
Offline Copy Creation

สร้างสำเนาข้อมูลแบบ offline เพื่อสำรองและป้องกันเมื่อเกิดภัยพิบัติทางกายภาพ (physical disasters)|
6
Server Provisioning

เตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่ไซต์สำรอง รวมถึงฮาร์ดแวร์, ระบบปฏิบัติการ, และการติดตั้งซอฟต์แวร์|
7
Network Configuration

ตั้งค่าเครือข่ายที่จำเป็นเพื่อให้สามารถสื่อสารระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่ไซต์สำรอง และเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายหลัก|
8
Data Restoration and Failover Testing

ทดสอบการกู้คืนข้อมูลของไซต์สำรอง และทดสอบ failover เพื่อให้แน่ใจว่าที่ไซต์สำรอง สามารถทำงานได้สมบูรณ์|
9
Monitoring and Alerting

กำหนดการแจ้งเตือนเพื่อติดตามความสมบูรณ์ ประสิทธิภาพ หรือความล้มเหลวใด ๆ ของเครื่องแม่ข่ายที่ไซต์สำรอง|
10
Documentation and Compliance

บันทึกเอกสารที่ครอบคลุมเกี่ยวกับแผน กระบวนการ การกำหนดค่าต่าง ๆ และตรวจสอบความสอดคล้องตามข้อกำหนดทางกฎหมาย|
11
Regular Testing and Updates

กำหนดตารางการทดสอบ ปรับปรุงแผนและกระบวนการกู้คืนข้อมูลเป็นประจำเพื่อให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น|
12
Employee Training

จัดฝึกอบรมกับผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อความเข้าใจและรับผิดชอบในการจัดการตามกระบวนการในขณะเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติ|
13
Incident Response Plan

สร้างแผนการตอบสนองเหตุการณ์ฉุกเฉินและภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่ระบุขั้นตอนเพื่อรับมือและตอบสนองเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน|
14
Ongoing Maintenance

ตรวจสอบและดูแลแผนการดำเนินการในสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างต่อเนื่อง เพื่อปรับให้เข้ากับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงขององค์กร|
15
Compliance and Reporting

ตรวจสอบแผนดำเนินการในสถานการณ์ฉุกเฉินเป็นประจำ ตามข้อบังคับและข้อกำหนดพร้อมรายงานผลการปฏิบัติงาน|
16
Documentation and Communication

สื่อสารกับผู้ที่เกี่ยวข้อง ที่สามารถสร้างหรือได้รับผลกระทบ เพื่อให้เข้าใจถึงความสำคัญของแผนการกู้คืนข้อมูลและระบบ

YOUR SUCCESS
IS OUR PRIORITY

- Bigfish Enterprise Limited

Create Your Plan

By clicking Submit, I agree to the use of my personal data In accordance with Bigfish Enterprise Limited Privacy Policy
Bigfish Enterprise Limited will not sell, trade, lease, or rent your personal data to third parties.