BIGFISH ENTERPRISE LIMITED
Consent
Control
Icon

Cloud Access Security Brokers (CASB)

Detail :

เทคโนโลยีสำหรับองค์กรที่ใช้ Cloud Application หรือ Software as a Service โดยทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการ Authentication และการ Encryption สำหรับเครื่อง Endpoint ทุกประเภท เพื่อควบคุมการเข้าถึงและดูแลความปลอดภัยของข้อมูลสำคัญขององค์กร ความสามารถที่สำคัญของ CASB ได้แก่ ความสามารถในการค้นหา Cloud Application ของผู้ใช้ในองค์กรและประเมินความเสี่ยงของ Cloud Application เหล่านั้น ซึ่งทำให้องค์กรมองเห็นการใช้งาน Cloud Application ของผู้ใช้ในระบบทั้งหมดและสามารถกำหนด Policies ในการใช้งานที่เหมาะสมได้, ความสามารถในการตรวจสอบกิจกรรมของผู้ใช้ที่มีความเสี่ยงซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร, ความสามารถในการป้องกัน Malware และ Advanced Threats ต่างๆ, ความสามารถในการควบคุมการ Uploads, Downloads, Sharing ข้อมูลสำคัญที่อยู่บน Cloud เพื่อป้องกันข้อมูลรั่วไหล เป็นต้น 

Partner :