Ultimate Email Protection

โซลูชันที่ครอบคลุมทั้งการปกป้องและการลดความเสี่ยงในการสื่อสารทางดิจิทัล

องค์กรของท่านจะได้รับความคุ้มครองด้วยฟังก์ชันการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางอีเมลที่หลากหลาย ตั้งแต่ Anti-phishing ไปจนถึงการป้องกัน Anti-spam, Anti-malware, APT และ Zero-day protection รวมถึงการป้องกัน Business Email Compromise (BEC), Attachments deep scanning, URL filtering, และ Threat intelligence ไม่เพียงเท่านี้ท่านจะได้การบริการรับมือและตอบสนองเหตุการณ์ภัยคุกคามทางไซเบอร์จากผู้เชี่ยวชาญของเราเพื่อให้ท่านมั่นใจในการป้องกันและสบายใจเมื่อต้องเผชิญกับภัยคุกคามทางอีเมล ด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยทั้งด้านความมั่นคงปลอดภัยและการบริการจากเรา

YOUR SUCCESS
IS OUR PRIORITY

- Bigfish Enterprise Limited

Create Your Plan

By clicking Submit, I agree to the use of my personal data In accordance with Bigfish Enterprise Limited Privacy Policy
Bigfish Enterprise Limited will not sell, trade, lease, or rent your personal data to third parties.