Ultimate Data Protection

โซลูชันการป้องกันข้อมูลที่ครอบคลุม ซึ่งถูกออกแบบมาสำหรับธุรกิจที่ต้องการยกระดับความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ในระดับสูงสุดสำหรับข้อมูลที่สำคัญในเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย

โดยมีคุณสมบัติขั้นสูง อาทิ การกู้คืนระบบเพียงคลิกเดียว, การปกป้องข้อมูลอย่างต่อเนื่อง, การสำรองข้อมูลสำหรับคลัสเตอร์เซิร์ฟเวอร์, การสำรองข้อมูลสำหรับดาต้าเบสและเครื่องคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ โดยบริการของเรามีการทำแผนการป้องกันข้อมูล รายงานความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล และการสำรองข้อมูลโดยตรงไปยังคลาวด์ของ Microsoft Azure เพื่อให้ท่านมั่นใจได้ว่าข้อมูลที่สำคัญขององค์กรจะได้รับการป้องกันอย่างมีประสิทธิภาพ

YOUR SUCCESS
IS OUR PRIORITY

- Bigfish Enterprise Limited

Create Your Plan

By clicking Submit, I agree to the use of my personal data In accordance with Bigfish Enterprise Limited Privacy Policy
Bigfish Enterprise Limited will not sell, trade, lease, or rent your personal data to third parties.