Consent
Control
Icon

About BigFish

บริษัท บิ๊กฟิช เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด เริ่มธุรกิจในเดือนมกราคม 2548 เราเป็นผู้จำหน่ายโซลูชั่นด้านความปลอดภัยไซเบอร์ (Cybersecurity Solutions) และให้บริการในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์สำหรับองค์กร ได้แก่ บริการตรวจสอบความปลอดภัยทางไซเบอร์และการทดสอบการเจาะระบบ (Cybersecurity Audits & Penetration Testing), การให้คำปรึกษาในการพัฒนาโปรแกรมการบริหารจัดการความปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Program Development Consultancy), การบริหารจัดการภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Cyber Threats Management Service), การออกแบบ-ติดตั้ง-บำรุงรักษาระบบไซเบอร์ขององค์กร (Enterprise's Cyber System Design-Implement-Maintenance Service), การให้ความรู้เพื่อสร้างความตระหนักด้านความปลอดภัยไซเบอร์ (Cybersecurity Awareness Training), การพัฒนาระบบป้องกันและจัดการข้อมูลส่วนบุคคล (Development of personal data protection and management system) เป็นต้น เราให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะความรู้ความสามารถทั้งในด้านทฤษฏีของการบริหารจัดการความปลอดภัยสารสนเทศและทักษะในการดูแลและการจัดการผลิตภัณฑ์รักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์และระบบเครือข่าย เราเลือกใช้ผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตชั้นนำของโลกเพื่อสร้างสรรโซลูชั่นที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าและเรามีความตั้งใจที่จะใช้ความรู้ความสามารถของเราอย่างเต็มที่ในการดูแลให้ระบบไซเบอร์ของท่านทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ, มีความมั่นคงปลอดภัยและคุ้มค่ากับการลงทุนขององค์กร

BigFish Enterprise Limited started business in January 2005. We are a system integrator who focusing on cybersecurity solutions and provide services related to information security management for organizations that include Risk Assessment, Penetration Testing, Information Security Management Program Development, Cyber Threat Monitoring & Managing, Enterprise's Cyber System Design-Implement-Maintenance, Vulnerabilities Assessment, Development of personal data protection and management system, etc. We focus on team development to have a strong knowledge in information security management and professional on cyber security solution development. We select products from the world's leading manufacturers to create the best solutions for you. We intend to use our fully knowledge and ability to take care of your cyber system to work efficiently, secure and worth on investment.

รับสมัครพนักงานประจำ Job Application

ขอบเขตการทำงาน Job Description

 • ทำหน้าที่ออกแบบ ทดสอบการทำงาน นำเสนอ Solution ให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า
 • จัดทำเอกสารเพื่อนำเสนองาน จัดทำเอกสาร Term of Reference (TOR) รวมถึงการตีความ TOR เพื่อหา Solution ในการนำเสนอลูกค้า
 • สนับสนุนทีม Sales ในการนำเสนอข้อมูลทางเทคนิคให้กับลูกค้า
 • สนับสนุนทีมงานเทคนิคอื่น ๆ ของบริษัท ในการติดตั้ง แก้ไขปัญหา และการตรวจสอบความปลอดภัย (Security Assessment) ตามที่บริษัทมอบหมาย

คุณสมบัติ Qualification

 • มีความสนใจและต้องการทำงานในสายงานของการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ หรือ Cybersecurity
 • มีอุปนิสัยชอบการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
 • มีความสามารถในการพูด ฟัง อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี สามารถพูดแนะนำตัวเองและอธิบายความสามารถของตนเองได้
 • มีความรู้และทักษะในการจัดทำเอกสาร การทำ Presentation และการพูดนำเสนองานต่อลูกค้า
 • มีทักษะในการตั้งค่า Network & Security Devices
 • มีพื้นฐานทางด้าน Programming และการเขียน Scripts
 • มีใบรับรอง (Certificate) ว่าเป็นผู้มีความรู้ในเรื่องของ Computer Network เช่น VLAN, IP Addressing, Routing, Gateway และระบบปฏิบัติการ Operating System ต่าง ๆ เป็นต้น
 • สามารถทำงานเป็นทีมได้
 • มีความรู้พื้นฐานพร้อมทักษะด้าน Cloud computing เช่น AWS, Google หรือ Azure จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้ ความเข้าใจ หรือสามารถตั้งค่า Container ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ผลประโยชน์และค่าตอบแทน Benefits and Salary

 • บริษัทจะพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนหรือรายได้จากความสามารถหรือศักยภาพของผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้าเป็นพนักงานของบริษัท ซึ่งจะเป็นการตกลงกันก่อนที่จะเซ็นต์สัญญาจ้างงานน
 • บริษัทมีสวัสดิการนอกเหนือจากที่กฎหมายบังคับได้แก่ โบนัสประจำปี กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันสุขภาพ การดูงานต่างประเทศ และการท่องเที่ยวพักผ่อนประจำปี เป็นต้น
 • บริษัทมีนโยบายการทำงานที่ยืดหยุ่นต่อพนักงานโดยการเข้าทำงานที่สำนักงานสลับกับการทำงานจากที่บ้าน
 • บริษัทมีการจัดการฝึกอบรมเพื่อสร้างศักยภาพในการทำงานด้านเทคนิคให้กับพนักงานอยู่เสมอ

ขอบเขตการทำงาน Job Description

 • วางแผน ติดตั้ง ทดสอบการทำงาน การแก้ไขปัญหา และการบำรุงรักษา Solutions ต่าง ๆ ของบริษัท
 • บริหารจัดการ Solutions ที่อยู่ในความรับผิดชอบของบริษัทให้ทำงานอย่างได้มีประสิทธิภาพและดำเนิ นการแก้ไขปัญหาให้ลุล่วงด้วยความรวดเร็ว
 • ดำเนินการประเมินความปลอดภัย (Security Assessment) ให้กับลูกค้าตามขอบเขตหรือภาระกิจที่ได้รับมอบหมาย
 • ให้การสนับสนุนทางเทคนิคกับหน่วยงานอื่นๆ ของบริษัท เพื่อคงไว้ซึ่งประสิทธิภาพและคุณภาพสูงสุดของการให้บริการลูกค้า

คุณสมบัติ Qualification

 • มีความสนใจและต้องการทำงานในสายงานของการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ หรือ Cybersecurity
 • มีอุปนิสัยชอบการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
 • มีความสามารถในการพูด ฟัง อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี สามารถพูดแนะนำตัวเองและอธิบายความสามารถของตนเองได้
 • มีความรู้และทักษะในการจัดทำเอกสาร การทำ Presentation และการถ่ายทอดความรู้
 • มีทักษะในการตั้งค่า Network & Security Devices และการแก้ไขปัญหาในระบบเครือข่าย
 • มีพื้นฐานทางด้าน Programming และการเขียน Scripts
 • มีใบรับรอง (Certificate) ว่าเป็นผู้มีความรู้ในเรื่องของ Computer Network เช่น VLAN, IP Addressing, Routing, Gateway และระบบปฏิบัติการ Operating System ต่าง ๆ เป็นต้น
 • สามารถทำงานเป็นทีมได้
 • มีความรู้พื้นฐานพร้อมทักษะด้าน Cloud computing เช่น AWS, Google หรือ Azure จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้ ความเข้าใจ หรือสามารถตั้งค่า Container ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ผลประโยชน์และค่าตอบแทน Benefits and Salary

 • บริษัทจะพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนหรือรายได้จากความสามารถหรือศักยภาพของผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้าเป็นพนักงานของบริษัท ซึ่งจะเป็นการตกลงกันก่อนที่จะเซ็นต์สัญญาจ้างงานน
 • บริษัทมีสวัสดิการนอกเหนือจากที่กฎหมายบังคับได้แก่ โบนัสประจำปี กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันสุขภาพ การดูงานต่างประเทศ และการท่องเที่ยวพักผ่อนประจำปี เป็นต้น
 • บริษัทมีนโยบายการทำงานที่ยืดหยุ่นต่อพนักงานโดยการเข้าทำงานที่สำนักงานสลับกับการทำงานจากที่บ้าน
 • บริษัทมีการจัดการฝึกอบรมเพื่อสร้างศักยภาพในการทำงานด้านเทคนิคให้กับพนักงานอยู่เสมอ

ขอบเขตการทำงาน Job Description

 • ทำหน้าที่พัฒนา Solution ขององค์กร ตามขอบเขตที่ได้รับมอบหมาย ได้แก่
  • การพัฒนาต่อยอดโดยใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทมาผสมผสานการทำงานร่วมกันจนเกิดเป็น Solution ใหม่ รวมถึงการใช้ทักษะทาง Prgramming ในการ Customization หรือ Integration เพื่อทำงานร่วมกับระบบอื่น ๆ
  • ทำการค้นหา วิจัย ทดลอง และเพื่อการพัฒนา Solution ใหม่ สำหรับเป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัท
  • ให้การสนับสนุนด้าน Programming กับ Business unit อื่น ๆ ในการทำ Testing, Proof of Concept และ Advanced System Integration

คุณสมบัติ Qualification

 • มีความสนใจและต้องการทำงานในสายงานของการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ หรือ Cybersecurity
 • มีอุปนิสัยชอบการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
 • มีความสามารถในการพูด ฟัง อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี สามารถพูดแนะนำตัวเองและอธิบายความสามารถของตนเองได้
 • มีความสามารถในการพัฒนา Web Application ด้วย Javascript, ไลบารี่ Javascript, Javascript framework, Node.js หรือ PHP โดยอ้างอิงรูปแบบ MVC ได้
 • มีทักษะในการตั้งค่า Network & Security Devices หรือมีความรู้ด้าน Network จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถทำงานเป็นทีมได้
 • มีใบรับรอง (Certificate) ว่าเป็นผู้มีความรู้ในเรื่องของ Computer Network เช่น VLAN, IP Addressing, Routing, Gateway และระบบปฏิบัติการ Operating System ต่าง ๆ เป็นต้น จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้พื้นฐานพร้อมทักษะด้าน Cloud computing เช่น AWS, Google หรือ Azure จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้ ความเข้าใจ หรือสามารถตั้งค่า Container ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ผลประโยชน์และค่าตอบแทน Benefits and Salary

 • บริษัทจะพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนหรือรายได้จากความสามารถหรือศักยภาพของผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้าเป็นพนักงานของบริษัท ซึ่งจะเป็นการตกลงกันก่อนที่จะเซ็นต์สัญญาจ้างงานน
 • บริษัทมีสวัสดิการนอกเหนือจากที่กฎหมายบังคับได้แก่ โบนัสประจำปี กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันสุขภาพ การดูงานต่างประเทศ และการท่องเที่ยวพักผ่อนประจำปี เป็นต้น
 • บริษัทมีนโยบายการทำงานที่ยืดหยุ่นต่อพนักงานโดยการเข้าทำงานที่สำนักงานสลับกับการทำงานจากที่บ้าน
 • บริษัทมีการจัดการฝึกอบรมเพื่อสร้างศักยภาพในการทำงานด้านเทคนิคให้กับพนักงานอยู่เสมอ

ขอบเขตการทำงาน Job Description

 • เป็นตัวแทนของบริษัทในการนำเสนอสินค้าและบริการ โดยทำยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนดให้
 • หาลูกค้ารายใหม่เพื่อการขายสินค้าและบริการของบริษัท
 • นำเสนอ Solution ใหม่ ๆ เพื่อกระตุ้นให้ลูกค้ามีการลงทุนเพิ่มเติมใน Solution ที่เหมาะสม เพื่อการพัฒนาระบบการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ของลูกค้าให้มีประสิทธิภาพและเติบโตอย่างต่อเนื่อง
 • ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ของบริษัท เพื่อสร้างมารตฐานการให้บริการลูกค้าได้อย่างมีคุณภาพ
 • จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขายสินค้าและบริการ

คุณสมบัติ Qualification

 • มีความสนใจและต้องการทำงานในสายงานของการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ หรือ Cybersecurity
 • มีอุปนิสัยชอบการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
 • มีความสามารถในการพูด ฟัง อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
 • มีความสามารถในการพูดแนะนำตัวเอง แนะนำบริษัท และ นำเสนอสินค้าเป็นภาษาอังกฤษได้ดี
 • มีความรู้และทักษะในการจัดทำเอกสาร การทำ Presentation และการพูดนำเสนองานต่อลูกค้า
 • มีทัศนคติที่ดีในการทำงานขาย มีความมุ่งมั่นที่จะทำงานให้ดีที่สุดเพื่อปิดการขายให้สำเร็จ
 • มีความขยันหมั่นเพียรและมีความรับผิดชอบในการทำงาน
 • สามารถทำงานเป็นทีมได้
 • มีความรู้ในเรื่องของ Network & Cybersecurity จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ผลประโยชน์และค่าตอบแทน Benefits and Salary

 • เป็นตัวแทนของบริษัทในการนำเสนอสินค้าและบริการ โดยทำยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนดให้
 • หาลูกค้ารายใหม่เพื่อการขายสินค้าและบริการของบริษัท
 • นำเสนอ Solution ใหม่ ๆ เพื่อกระตุ้นให้ลูกค้ามีการลงทุนเพิ่มเติมใน Solution ที่เหมาะสม เพื่อการพัฒนาระบบการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ของลูกค้าให้มีประสิทธิภาพและเติบโตอย่างต่อเนื่อง
 • ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ของบริษัท เพื่อสร้างมารตฐานการให้บริการลูกค้าได้อย่างมีคุณภาพ
 • จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขายสินค้าและบริการ
Tel. : +66 2962 1400   
E-mail : [email protected]

Contact us

บริษัท บิ๊กฟิช เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด

99/29 อาคารเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ชั้น 6 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ
ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Tel. : +66 2962 1400
Fax. : +66 2962 1411
Google maps