About BigFish

บริษัท บิ๊กฟิช เอ็นเตอร์ไพร์ส เราคือผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการความเสี่ยงทางดิจิตอลและผู้จำหน่ายโซลูชั่นด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ (Digital Risk Management & Cybersecurity Solution Provider) เราให้บริการในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์สำหรับองค์กร ได้แก่ การออกแบบ-ติดตั้ง-บำรุงรักษาระบบป้องกันภัยทางไซเบอร์, การจัดการและตอบสนองต่อภัยคุกคามทางไซเบอร์, การตรวจสอบความปลอดภัยทางไซเบอร์และการทดสอบการเจาะระบบ, การพัฒนาระบบป้องกันและจัดการข้อมูลส่วนบุคคล, การฝึกอบรมเพื่อสร้างความตระหนักด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์, และ การพัฒนาระบบการจัดการความปลอดภัยสารสนเทศและความต่อเนื่องทางธุรกิจ เป็นต้น เราให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะความรู้ความสามารถทั้งในด้านทฤษฎีของการบริหารจัดการความปลอดภัยสารสนเทศและทักษะในการดูแลและการจัดการอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์และระบบเครือข่าย เราเลือกใช้ผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตชั้นนำของโลกเพื่อสร้างสรรโซลูชั่นที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าและเรามีความตั้งใจที่จะใช้ความรู้ความสามารถของเราอย่างเต็มที่ในการดูแลให้ระบบไซเบอร์ของท่านทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ, มีความมั่นคงปลอดภัยและคุ้มค่ากับการลงทุนขององค์กร

BigFish Enterprise : We are a Digital Risk Management company & Cybersecurity Solution Provider that focuses on cybersecurity solutions and provide services related to cybersecurity management for organizations included: Cybersecurity Solution Designing, Implementing, and Maintaining, Cyber Threats Managed Detection and Response (MDR) / Manage Security Service Provider (MSSP), Cybersecurity Auditing & Penetration Testing, Development of Personal Data Protection and Management System, Cybersecurity Awareness Training, Information Security Management Program & Business Continuity Management, etc. BigFish Enterprise has strong experience in digital risk management and cybersecurity solutions development and maintenance. Moreover, we are a partner of many world-leading cybersecurity vendors, which empower us in providing the most appropriate solution for any enterprise's cyberspace.

รับสมัครพนักงานประจำ Job Application

ขอบเขตการทำงาน Job Description

 • ทำหน้าที่ออกแบบ ทดสอบการทำงาน นำเสนอ Solution ให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า
 • จัดทำเอกสารเพื่อนำเสนองาน จัดทำเอกสาร Term of Reference (TOR) รวมถึงการตีความ TOR เพื่อหา Solution ในการนำเสนอลูกค้า
 • สนับสนุนทีม Sales ในการนำเสนอข้อมูลทางเทคนิคให้กับลูกค้า
 • สนับสนุนทีมงานเทคนิคอื่น ๆ ของบริษัท ในการติดตั้ง แก้ไขปัญหา และการตรวจสอบความปลอดภัย (Security Assessment) ตามที่บริษัทมอบหมาย

คุณสมบัติ Qualification

 • มีความสนใจและต้องการทำงานในสายงานของการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ หรือ Cybersecurity
 • มีอุปนิสัยชอบการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
 • มีความสามารถในการพูด ฟัง อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี สามารถพูดแนะนำตัวเองและอธิบายความสามารถของตนเองได้
 • มีความรู้และทักษะในการจัดทำเอกสาร การทำ Presentation และการพูดนำเสนองานต่อลูกค้า
 • มีทักษะในการตั้งค่า Network & Security Devices
 • มีพื้นฐานทางด้าน Programming และการเขียน Scripts
 • มีใบรับรอง (Certificate) ว่าเป็นผู้มีความรู้ในเรื่องของ Computer Network เช่น VLAN, IP Addressing, Routing, Gateway และระบบปฏิบัติการ Operating System ต่าง ๆ เป็นต้น
 • สามารถทำงานเป็นทีมได้
 • มีความรู้พื้นฐานพร้อมทักษะด้าน Cloud computing เช่น AWS, Google หรือ Azure จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้ ความเข้าใจ หรือสามารถตั้งค่า Container ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ผลประโยชน์และค่าตอบแทน Benefits and Salary

 • บริษัทจะพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนหรือรายได้จากความสามารถหรือศักยภาพของผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้าเป็นพนักงานของบริษัท ซึ่งจะเป็นการตกลงกันก่อนที่จะเซ็นต์สัญญาจ้างงานน
 • บริษัทมีสวัสดิการนอกเหนือจากที่กฎหมายบังคับได้แก่ โบนัสประจำปี กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันสุขภาพ การดูงานต่างประเทศ และการท่องเที่ยวพักผ่อนประจำปี เป็นต้น
 • บริษัทมีการจัดการฝึกอบรมเพื่อสร้างศักยภาพในการทำงานด้านเทคนิคให้กับพนักงานอยู่เสมอ

ขอบเขตการทำงาน Job Description

 • วางแผน ติดตั้ง ทดสอบการทำงาน การแก้ไขปัญหา และการบำรุงรักษา Solutions ต่าง ๆ ของบริษัท
 • บริหารจัดการ Solutions ที่อยู่ในความรับผิดชอบของบริษัทให้ทำงานอย่างได้มีประสิทธิภาพและดำเนิ นการแก้ไขปัญหาให้ลุล่วงด้วยความรวดเร็ว
 • ดำเนินการประเมินความปลอดภัย (Security Assessment) ให้กับลูกค้าตามขอบเขตหรือภาระกิจที่ได้รับมอบหมาย
 • ให้การสนับสนุนทางเทคนิคกับหน่วยงานอื่นๆ ของบริษัท เพื่อคงไว้ซึ่งประสิทธิภาพและคุณภาพสูงสุดของการให้บริการลูกค้า

คุณสมบัติ Qualification

 • มีความสนใจและต้องการทำงานในสายงานของการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ หรือ Cybersecurity
 • มีอุปนิสัยชอบการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
 • มีความสามารถในการพูด ฟัง อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี สามารถพูดแนะนำตัวเองและอธิบายความสามารถของตนเองได้
 • มีความรู้และทักษะในการจัดทำเอกสาร การทำ Presentation และการถ่ายทอดความรู้
 • มีทักษะในการตั้งค่า Network & Security Devices และการแก้ไขปัญหาในระบบเครือข่าย
 • มีพื้นฐานทางด้าน Programming และการเขียน Scripts
 • มีใบรับรอง (Certificate) ว่าเป็นผู้มีความรู้ในเรื่องของ Computer Network เช่น VLAN, IP Addressing, Routing, Gateway และระบบปฏิบัติการ Operating System ต่าง ๆ เป็นต้น
 • สามารถทำงานเป็นทีมได้
 • มีความรู้พื้นฐานพร้อมทักษะด้าน Cloud computing เช่น AWS, Google หรือ Azure จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้ ความเข้าใจ หรือสามารถตั้งค่า Container ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ผลประโยชน์และค่าตอบแทน Benefits and Salary

 • บริษัทจะพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนหรือรายได้จากความสามารถหรือศักยภาพของผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้าเป็นพนักงานของบริษัท ซึ่งจะเป็นการตกลงกันก่อนที่จะเซ็นต์สัญญาจ้างงานน
 • บริษัทมีสวัสดิการนอกเหนือจากที่กฎหมายบังคับได้แก่ โบนัสประจำปี กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันสุขภาพ การดูงานต่างประเทศ และการท่องเที่ยวพักผ่อนประจำปี เป็นต้น
 • บริษัทมีการจัดการฝึกอบรมเพื่อสร้างศักยภาพในการทำงานด้านเทคนิคให้กับพนักงานอยู่เสมอ

ขอบเขตการทำงาน Job Description

 • ทำหน้าที่พัฒนา Solution ขององค์กร ตามขอบเขตที่ได้รับมอบหมาย ได้แก่
  • การพัฒนาต่อยอดโดยใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทมาผสมผสานการทำงานร่วมกันจนเกิดเป็น Solution ใหม่ รวมถึงการใช้ทักษะทาง Prgramming ในการ Customization หรือ Integration เพื่อทำงานร่วมกับระบบอื่น ๆ
  • ทำการค้นหา วิจัย ทดลอง และเพื่อการพัฒนา Solution ใหม่ สำหรับเป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัท
  • ให้การสนับสนุนด้าน Programming กับ Business unit อื่น ๆ ในการทำ Testing, Proof of Concept และ Advanced System Integration

คุณสมบัติ Qualification

 • มีความสนใจและต้องการทำงานในสายงานของการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ หรือ Cybersecurity
 • มีอุปนิสัยชอบการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
 • มีความสามารถในการพูด ฟัง อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี สามารถพูดแนะนำตัวเองและอธิบายความสามารถของตนเองได้
 • มีความสามารถในการพัฒนา Web Application ด้วย Javascript, ไลบารี่ Javascript, Javascript framework, Node.js หรือ PHP โดยอ้างอิงรูปแบบ MVC ได้
 • มีทักษะในการตั้งค่า Network & Security Devices หรือมีความรู้ด้าน Network จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถทำงานเป็นทีมได้
 • มีใบรับรอง (Certificate) ว่าเป็นผู้มีความรู้ในเรื่องของ Computer Network เช่น VLAN, IP Addressing, Routing, Gateway และระบบปฏิบัติการ Operating System ต่าง ๆ เป็นต้น จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้พื้นฐานพร้อมทักษะด้าน Cloud computing เช่น AWS, Google หรือ Azure จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้ ความเข้าใจ หรือสามารถตั้งค่า Container ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ผลประโยชน์และค่าตอบแทน Benefits and Salary

 • บริษัทจะพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนหรือรายได้จากความสามารถหรือศักยภาพของผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้าเป็นพนักงานของบริษัท ซึ่งจะเป็นการตกลงกันก่อนที่จะเซ็นต์สัญญาจ้างงานน
 • บริษัทมีสวัสดิการนอกเหนือจากที่กฎหมายบังคับได้แก่ โบนัสประจำปี กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันสุขภาพ การดูงานต่างประเทศ และการท่องเที่ยวพักผ่อนประจำปี เป็นต้น
 • บริษัทมีการจัดการฝึกอบรมเพื่อสร้างศักยภาพในการทำงานด้านเทคนิคให้กับพนักงานอยู่เสมอ

ขอบเขตการทำงาน Job Description

 • เป็นตัวแทนของบริษัทในการนำเสนอสินค้าและบริการ โดยทำยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนดให้
 • หาลูกค้ารายใหม่เพื่อการขายสินค้าและบริการของบริษัท
 • นำเสนอ Solution ใหม่ ๆ เพื่อกระตุ้นให้ลูกค้ามีการลงทุนเพิ่มเติมใน Solution ที่เหมาะสม เพื่อการพัฒนาระบบการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ของลูกค้าให้มีประสิทธิภาพและเติบโตอย่างต่อเนื่อง
 • ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ของบริษัท เพื่อสร้างมารตฐานการให้บริการลูกค้าได้อย่างมีคุณภาพ
 • จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขายสินค้าและบริการ

คุณสมบัติ Qualification

 • มีความสนใจและต้องการทำงานในสายงานของการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ หรือ Cybersecurity
 • มีอุปนิสัยชอบการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
 • มีความสามารถในการพูด ฟัง อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
 • มีความสามารถในการพูดแนะนำตัวเอง แนะนำบริษัท และ นำเสนอสินค้าเป็นภาษาอังกฤษได้ดี
 • มีความรู้และทักษะในการจัดทำเอกสาร การทำ Presentation และการพูดนำเสนองานต่อลูกค้า
 • มีทัศนคติที่ดีในการทำงานขาย มีความมุ่งมั่นที่จะทำงานให้ดีที่สุดเพื่อปิดการขายให้สำเร็จ
 • มีความขยันหมั่นเพียรและมีความรับผิดชอบในการทำงาน
 • สามารถทำงานเป็นทีมได้
 • มีความรู้ในเรื่องของ Network & Cybersecurity จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ผลประโยชน์และค่าตอบแทน Benefits and Salary

 • บริษัทจะพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนหรือรายได้จากความสามารถหรือศักยภาพของผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้าเป็นพนักงานของบริษัท ซึ่งจะเป็นการตกลงกันก่อนที่จะเซ็นต์สัญญาจ้างงานน
 • บริษัทมีสวัสดิการนอกเหนือจากที่กฎหมายบังคับได้แก่ โบนัสประจำปี กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันสุขภาพ การดูงานต่างประเทศ และการท่องเที่ยวพักผ่อนประจำปี เป็นต้น
 • บริษัทมีการจัดการฝึกอบรมเพื่อสร้างศักยภาพในการทำงานด้านเทคนิคให้กับพนักงานอยู่เสมอ
Tel. : +66 2962 1400   
E-mail : [email protected]

Contact us

บริษัท บิ๊กฟิช เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด

99/29 อาคารเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ชั้น 6 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ
ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Tel. : +66 2962 1400
Fax. : +66 2962 1411
Google maps