BIGFISH ENTERPRISE LIMITED
Consent
Control
Icon

Help Desk Management

Detail :

ในการบริหารจัดการปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบไซเบอร์ให้มีประสิทธิภาพที่ดีตามแนวทางของ ITIL Framework ซึ่งเป็น Best Practice ของการให้บริการ IT สำหรับหน่วยงาน Support นั้น เทคโนโลยี Help Desk Management จะช่วยให้องค์กรสามารถรับมือกับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นได้อย่างเป็นระบบ เริ่มตั้งแต่การกำหนดช่องทางในการแจ้งปัญหา การแจกจ่ายงานไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการแก้ไขและการติดตามความคืบหน้าของการทำงานได้ นอกจากนี้ระบบยังสามารถจัดทำรายงานในการแก้ไขปัญหาเพื่อที่ผู้บริหารจะได้มองเห็นถึงประสิทธิภาพของหน่วยงาน Support และสามารถปรับปรุงคุณภาพการให้บริการให้มีประสิทธิภาพตาม ITIL Framework ได้อย่างง่ายดาย

Partner :