BIGFISH ENTERPRISE LIMITED
Consent
Control
Icon

Patch Management

Detail :

ช่องโหว่หรือ Vulnerabilities ที่เกิดขึ้นใน Operating System และ Application ต่างๆ ในระบบไซเบอร์ของเรานั้นนำมาซึ่งความเสี่ยงมากมายที่องค์กรจะโดนโจมตีผ่านช่องโหว่เหล่านั้น แต่การ Update Security Patch แม้เพียงแค่ Patch เดียวก็สามารถป้องกันการโจมตีจากภายนอกที่โจมตีผ่านช่องโหว่นั้นได้แบบนับไม่ถ้วนนั่นคือเมื่อเรารู้ช่องโหว่ของเราแล้วเราทำการ Patch มันเสียก่อนที่พวกแฮกเกอร์ซึ่งไม่รู้ว่ามีอยู่มากมายเท่าไรในโลกนี้จะผ่านมาพบแล้วเจาะผ่านช่องโหว่อันนั้นเข้ามาในระบบของเราได้นั่นเอง เทคโนโลยี Patch Management ช่วยลดงานและความยุ่งยากในการ Deploy หรือ การติดตั้ง Patch รวมถึง Software ต่างๆ ให้กับ Servers และ Clients ต่างๆ ในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

Partner :