BIGFISH ENTERPRISE LIMITED

การพัฒนาระบบป้องกันและการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล
(Personal Data Protection and Management System)

Detail :

ข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆ ที่องค์กรได้เก็บรวบรวมจากลูกค้าหรือพนักงานไว้เพื่อใช้ประโยชน์ในทางธุรกิจนั้นได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายไม่ว่าจะเป็นกฎหมายของไทยหรือกฎหมายของต่างประเทศก็ตาม ดังนั้นในการเก็บรวบรวมและการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านี้จึงจำเป็นต้องดำเนินการให้สอดคล้องกับกฎหมายอย่างเคร่งครัด หากข้อมูลรั่วไหลหรือถูกนำไปใช้โดยมิชอบก็อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านั้นและตามกฎหมายแล้วองค์กรที่ครอบครองข้อมูลจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นซึ่งสำหรับกฎหมายของไทยก็มีทั้งโทษทางแพ่ง ทางอาญาและทางปกครอง สำหรับองค์กรที่เก็บรวบรวมข้อมูลของชาวต่างชาติด้วย อาทิ พลเมืองจากสหภาพยุโรปซึ่งได้รับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมาย General Data Protection Regulation หรือ GDPR ก็ต้องรับผิดชอบตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสหภาพยุโรปด้วย เป็นต้น ซึ่งก็มีโทษปรับเป็นเงินจำนวนมาก นอกจากโทษตามกฎหมายแล้วยังก่อให้เกิดความเสียหายต่อภาพพจน์ชื่อเสียงขององค์กรและความเชื่อมั่นของลูกค้าอีกด้วย ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจและความอยู่รอดขององค์กรต่อไปในอนาคตอีกด้วย ในการออกแบบระบบการป้องกันข้อมูลให้สอดคล้องกับมาตรฐานและกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายของไทยหรือกฎหมายของต่างชาติก็ตาม มีขั้นตอนและรายละเอียดมากมายตั้งแต่การสำรวจข้อมูลว่าถูกเก็บอยู่ที่ใดบ้าง การจัดระดับความสำคัญข้อมูล การประเมินความเสี่ยงข้อมูล การออกแบบเทคโนโลยีในการป้องกันที่เหมาะสม รวมไปถึงการพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการทางธุรกิจขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น เรามีทีมพัฒนาที่จะช่วยให้ท่านสามารถพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและการป้องกันข้อมูลที่มีความทันสมัย มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับมาตรฐานสากลในการปกป้องข้อมูลและกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่สำคัญที่มีประกาศใช้อยู่ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

 

Development of Personal Data Protection and Management System

The privacy information that the organization collects from customers or employees for business benefits is protected by law. Therefore, in collecting and processing this personal data, it is necessary to strictly comply with the law. If the information is leaked or misused, it may cause harm or damage to the personal data owners. By law, an organization that controls or processes the data is responsible for the damage that occurs. In addition, organizations that collect personal information about foreigners, such as citizens of the European Union who are protected by the General Data Protection Regulation (GDPR), also get penalties from the GDPR. In addition to penalties, the organization can lose its reputation and the trust of customers. This will also impact the business and the survival of the organization in the future as well. In designing data protection systems to comply with standards and personal data protection laws, there are plenty of things to do, such as data policies, data classification, data risk assessment, as well as designing the appropriate protection technology, including the development of personal data management systems to be able to meet business needs. We have a development team that can help you develop a modern and efficient data protection system to comply with data protection standards, as well as the current and future personal data protection laws.