BIGFISH ENTERPRISE LIMITED
Consent
Control
Icon

บริการตรวจสอบความปลอดภัยทางไซเบอร์และการทดสอบการเจาะระบบ
(Cybersecurity Audits & Penetration Testing)

Detail :

การประเมินช่องโหว่ของระบบไซเบอร์อย่างสม่ำเสมอเพื่อดำเนินการแก้ไขก่อนที่มันจะกลายเป็นเป้าหมายของการโจมตีจากภัยคุกคามรูปแบบต่างๆนั้น ถือเป็นแนวปฏิบัติที่ถูกต้องตามหลักการจัดการความปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Management System) หากท่านกำลังมองหาผู้ตรวจสอบอิสระจากภายนอกเพื่อทำการตรวจสอบความปลอดภัยของระบบเครือข่าย (Security Audits) หรือต้องการทดสอบการเจาะระบบ (Penetration Testing) เราคือทีมผู้ตรวจสอบที่มีทักษะและประสบการณ์สูงในการประเมินความเสี่ยงของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการทดสอบการเจาะระบบ แผนการประเมินจะใช้หลักการประเมินความเสี่ยงของสารสนเทศซึ่งครอบคลุมใน 3 ด้านคือ 1) ด้านนโยบายและระเบียบปฏิบัติขององค์กร (Administrative Control), 2) ด้านเทคนิค (Technical Control) และ 3) ด้านความปลอดภัยทางกายภาพ (Physical Control) ช่องโหว่ที่ตรวจพบจะถูกวิเคราะห์และตรวจสอบอย่างละเอียดเพื่อป้องกันความผิดพลาด เราส่งมอบรายงานการตรวจสอบที่ระบุถึงช่องโหว่ที่ตรวจพบพร้อมด้วยคำแนะนำในการแก้ไขช่องโหว่ที่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางไซเบอร์ของลูกค้า ท่านจึงมั่นใจได้ว่าสารสนเทศที่สำคัญขององค์กรจะได้รับการปกป้องอย่างเหมาะสมตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ

 

Cybersecurity Audits & Penetration Testing

Assessing the vulnerability of the cyber system regularly to take corrective action before it becomes the target of various types of threat attacks, is considered the best practice in accordance to the code of practice of the information security management system. If you are looking for an external party to assess your cybersecurity or penetration testing. We are a team of highly skilled and experienced investigators in assessing the risks of information technology systems and penetration testing. The assessment plan will use the information risk assessment principle, which covers 3 aspects: 1) Administrative Control, 2) Technical Control and 3) Physical Control. The vulnerabilities detected will be analyzed and thoroughly examined to prevent errors. We deliver audit reports that identify vulnerabilities that are detected, along with recommendations for fixing vulnerabilities that are consistent with the client's cyber environment. You can be assured that the important information of the organization will be appropriately protected in accordance to the standard of information security management.