BIGFISH ENTERPRISE LIMITED

การประเมินความปลอดภัยทางไซเบอร์และการทดสอบการเจาะระบบ
(Cybersecurity Assessment & Penetration Testing)

Detail :

การประเมินช่องโหว่ของระบบไซเบอร์อย่างสม่ำเสมอเพื่อดำเนินการแก้ไขก่อนที่มันจะกลายเป็นเป้าหมายของการโจมตีจากภัยคุกคามรูปแบบต่างๆนั้น ถือเป็นแนวปฏิบัติที่ถูกต้องตามหลักการจัดการความปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Management System) หากท่านกำลังมองหาผู้ตรวจสอบอิสระจากภายนอกเพื่อทำการตรวจสอบความปลอดภัยของระบบเครือข่าย (Security Audits) หรือต้องการทดสอบการเจาะระบบ (Penetration Testing) เราคือทีมผู้ตรวจสอบที่มีทักษะและประสบการณ์สูงในการประเมินความเสี่ยงของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการทดสอบการเจาะระบบ แผนการประเมินจะใช้หลักการประเมินความเสี่ยงของสารสนเทศซึ่งครอบคลุมใน 3 ด้านคือ 1) ด้านนโยบายและระเบียบปฏิบัติขององค์กร (Administrative Control), 2) ด้านเทคนิค (Technical Control) และ 3) ด้านความปลอดภัยทางกายภาพ (Physical Control) ช่องโหว่ที่ตรวจพบจะถูกวิเคราะห์และตรวจสอบอย่างละเอียดเพื่อป้องกันความผิดพลาด เราส่งมอบรายงานการตรวจสอบที่ระบุถึงช่องโหว่ที่ตรวจพบพร้อมด้วยคำแนะนำในการแก้ไขช่องโหว่ที่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางไซเบอร์ของลูกค้า ท่านจึงมั่นใจได้ว่าสารสนเทศที่สำคัญขององค์กรจะได้รับการปกป้องอย่างเหมาะสมตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ

 

Cybersecurity Assessment & Penetration Testing

Assessing vulnerabilities regularly to take corrective action before it becomes the target of diverse types of cyberattacks, is the best practice in accordance with the information security management standard. If you are looking for a third party to assess your cybersecurity or penetrate your web application services. We have the best IT security audits and pentester teams in assessing the risks of any information security issue and web application services. The assessment plan will use the information risk assessment principle, which covers three aspects: 1) Administrative Control, 2) Technical Control and 3) Physical Control. Any Vulnerabilities detected will be analyzed and thoroughly examined to prevent errors. We deliver audit reports that identify vulnerabilities that are detected, along with expert recommendations for fixing those vulnerabilities within your system. You can be assured that any valuable information will be appropriately protected in accordance with the standard of information security management.