BIGFISH ENTERPRISE LIMITED
Consent
Control
Icon

บริการออกแบบ-ติดตั้ง-บำรุงรักษาระบบไซเบอร์
(Enterprise’s Cyber System Design-Implement-Maintenance Service)

Detail :

การออกแบบระบบไซเบอร์ขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ, มีความมั่นคงปลอดภัยและสามารถรองรับการขยายตัวขององค์กรได้ดีในอนาคตนั้น มีเรื่องที่ต้องพิจารณาหลายเรื่องด้วยกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงบประมาณ, เทคโนโลยีที่เหมาะสม, ความมั่นคงปลอดภัย, ประสิทธิภาพในการทำงาน, การขยายตัวเพื่อรองรับการเติบโตขององค์กรในอนาคตและความคุ้มค่าในการลงทุน เป็นต้น หากท่านต้องการที่จะพัฒนาหรือออกแบบระบบไซเบอร์ขององค์กรให้สามารถตอบโจทย์ในเรื่องที่ได้กล่าวมาแล้วนั้น ทีมที่ปรึกษาด้านความปลอดภัยไซเบอร์ของเราสามารถช่วยท่านได้ การออกแบบของเราจะอยู่บนหลักการสำคัญ 3 ข้อในเรื่องของความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ได้แก่ ความลับของสารสนเทศ (Confidentiality), ความถูกต้องครบถ้วนของสารสนเทศ (Integrity), และความพร้อมใช้ของสารสนเทศ (Availability) งานของเราเริ่มจากการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของท่าน, ศึกษาระบบงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน, ศึกษาถึงปัญหาต่างๆที่องค์กรของท่านเคยประสบ, ข้อกฎหมาย, นโยบายและระเบียบปฏิบัติขององค์กร, มาตรฐานสากลที่องค์กรต้องการยึดถือปฏิบัติ, ข้อมูลสำคัญในการดำเนินธุรกิจ, นโยบายของผู้บริหารองค์กร เป็นต้น ข้อมูลที่รวบรวมได้ทั้งหมดจะถูกนำมาวิเคราะห์เพื่อออกแบบระบบไซเบอร์ที่เหมาะสมกับองค์กรของท่าน เราสามารถทำงานร่วมกับผู้บริหารองค์กรเพื่อรับนโยบายหรือทิศทางขององค์กรที่ผู้บริหารต้องการหรือทำงานร่วมกับผู้บริหารระบบ IT เพื่อที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลมาใช้ในการออกแบบระบบ หลักการในการออกแบบของเราคือความปลอดภัยไม่ได้มาจากความซับซ้อนของระบบ ดังนั้นเราจะพิจารณาถึงความสมดุลระหว่างความปลอดภัยของสารสนเทศและประสิทธิภาพในการทำงานของระบบเสมอ ข้อมูลสำคัญขององค์กรไม่ว่าจะถูกเก็บอยู่ (at rest) หรือ รับ-ส่งระหว่างกัน (in transit) จะต้องมีความปลอดภัยในระดับที่สอดคล้องกับมาตรฐานการจัดการความปลอดภัยสารสนเทศ ระบบจะต้องมีประสิทธิภาพในการสื่อสารที่รวดเร็วและสามารถขยายตัวได้ดีในอนาคตเพื่อรองรับการเติบโตขององค์กร เทคโนโลยีที่เลือกใช้จะต้องเป็นเครื่องมือที่สนับสนุนการดำเนินธุรกิจให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เราสามารถออกแบบระบบให้เหมาะสมกับงบประมาณที่มีอยู่และสามารถเพิ่มเติมได้ตามความต้องการในอนาคตเพื่อให้สอดคล้องกับการเติบโตขององค์กร ในการออกแบบระบบท่านจะได้รับเอกสารการออกแบบที่ประกอบไปด้วยไดอะแกรมที่แสดงถึงสถาปัตยกรรมของระบบไซเบอร์อย่างละเอียด คำอธิบายถึงวัตถุประสงค์และหน้าที่การทำงานของอุปกรณ์ ประโยชน์ที่องค์กรจะได้รับ เป็นต้น เพื่อสำหรับใช้เป็นเอกสารอ้างอิงถึงระบบไซเบอร์ขององค์กร ในส่วนของการติดตั้งและการบำรุงรักษาเรามีทีมงานที่มีความรู้ความชำนาญในการติดตั้งและแก้ไขปัญหาของผลิตภัณฑ์ทั้งอุปกรณ์เครือข่ายและอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ ท่านจึงมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ที่ท่านเลือกใช้จะทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เราจะทำการถ่ายทอดองค์ความรู้ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการระบบให้กับผู้ดูแลระบบขององค์กรเพื่อให้ท่านมั่นใจได้ว่าบุคลากรของท่านจะสามารถดูแลระบบให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

 

Enterprise’s Cyber System Design-Implement-Maintenance Service

Designing an enterprise cyber system to be effective in security and well support the expansion of the organization in the future,  there are many things that need to be considered, whether it is budget, appropriate technology, security, performance, capability to support the growth of the organization in the future and the return on investment, etc. If you want to design or develop an organization's cyber system to be able to answer the above mentioned issues. Our cybersecurity advisory team can help you. Our design is based on three important principles for information security that include: confidentiality, integrity and availability of information. Our work starts with collecting information related to your business, study the existing system, study the problems that your organization has experienced in, the law/regulations to follow, policies and procedures of the organization, international standards that the organization wants to comply, important information in business operation, the requirement of executive management, etc. All the collected data will be analyzed to design a cyber system that is suitable for your organization. We can work with corporate executives or IT manager to get the policy or direction of the organization to collect data for designing. Our design concept is "the complexity is not the security". Therefore, we will always balance between information security and system performance. In designing, we always consider about the information security. The important information of the organization whether at rest or in motion must be secured at the level that corresponds to the information security management standard. The system must be effective in fast communication and can be expanded in the future in order to support the growth of the organization well. The technology used must be a tool that supports business operations to the highest efficiency. We can design the system to suit the existing budget plan and be able to add as needed in the future in accordance with the growth of the organization. For the system design, you will receive a document that provided the architecture of the cyber system, the purpose and function of devices, benefits that the organization will be received, etc. that can be used as a reference to the cyber system of the organization. In terms of installation and maintenance, we have teams with expertise in the installation and troubleshooting both network devices and cyber security devices. We will transfer all the knowledge related to the system management to the organization's administrator so that you can be confident that your personnel will be able to take care of the system in effective manner.