BIGFISH ENTERPRISE LIMITED

การจัดการและตอบสนองต่อภัยคุกคามทางไซเบอร์
(Cyber Threats Managed Detection and Response (MDR) / Manage Security Service Provider (MSSP))

Detail :

การขาดแคลนบุคลากรด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์เป็นปัญหาที่หลายองค์กรกำลังเผชิญ ซึ่งทำให้ประสิทธิภาพในการจัดการภัยคุกคามทางไซเบอร์ขององค์กรนั้นขาดประสิทธิภาพ เราช่วยท่านจัดการปัญหาในส่วนนี้ได้ ทีมงานของเราประกอบด้วยบุคลากรที่มีทักษะและประสบการณ์สูงในการจัดการอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ต่างๆ รวมถึงทักษะในการแก้ไขสถานการณ์การโจมตีทางไซเบอร์รูปแบบต่างๆ (Managed Detection and Response) เรามีระบบป้องกัน ตรวจสอบและแจ้งเตือนภัยคุกคามที่มีประสิทธิภาพสูงเพื่อเป็นเครื่องมือในการจัดการภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นกับองค์กรของท่าน นอกจากนี้เรายังช่วยตรวจสอบการตั้งค่าของอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่มีอยู่เดิมรวมถึง configuration ใน server ต่างๆ เพื่อให้แน่ใจว่ามีการตั้งค่าไว้อย่างถูกต้องเหมาะสมและสามารถทำงานร่วมกับระบบของเราได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในกรณีที่ตรวจพบภัยคุกคามร้ายแรง ท่านจะได้รับการรายงานสถานการณ์ในทันที และเราจะรายงานความคืบหน้าในการดำเนินการแก้ไขให้ทราบเป็นระยะจนกว่าสถานการณ์จะถูกแก้ไขไปสู่สภาวะปกติ ทีม Security Analyst จะทำการตรวจสอบเหตุการณ์เพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุและกำหนดแนวทางการแก้ไขเพื่อให้สถานการณ์กลับมาเป็นปกติโดยเร็วที่สุดเพื่อลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น วิศวกรที่ปรึกษาด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ของเราจะทำการตรวจสอบอย่างละเอียดเพื่อให้แน่ใจว่าระบบรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ของท่านสามารถจัดการกับภัยคุกคามที่หลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตัดปัญหาเรื่องการสรรหาบุคลากรมาทำงานนี้อีกต่อไป ท่านสามารถโฟกัสไปที่การดำเนินธุรกิจได้อย่างเต็มที่ ส่วนการจัดการด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ปล่อยเป็นหน้าที่เรา

 

Cyber Threats Managed Detection and Response (MDR) / Manage Security Service Provider (MSSP)

Nowadays, the insufficiency of cybersecurity operation personnel has become a problem in many organizations. It causes organizations to lack efficiency in protecting against cyber threats. We can help you address this difficulty. We have cybersecurity specialists who have extensive knowledge of cybersecurity management and skills in operating cybersecurity devices and incident response. Our service provides cyber threat detection and response with tools to protect, detect, and notify you of any potential threats to your systems. Furthermore, we also review the configuration of your existing security devices, whether it has been configured to comply with the vendor's best practice and to ensure that they can work efficiently with our tools which will improve the overall efficiency in the protection of your system. In the case where any serious threat is detected, you will be promptly notified about the situation, and we will periodically update you on the progress of our response action until the situation returns to normal. When managing any security incident, our cybersecurity analysts will review logs to identify the causes and provide a suitable remediation process to recover your system to a normal state as soon as possible. Consequently, you can lay down on cybersecurity staff recruiting and have more time to focus on your business by handing off cybersecurity concerns and operations to our team.