BIGFISH ENTERPRISE LIMITED
Consent
Control
Icon
01 March 2021

Tenable.ot - The Industry’s First Unified, Risk-Based Platform For IT&OT Security

องค์กรอุตสาหกรรมยุคใหม่ไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ รวมถึงผู้ให้บริการด้านสาธารณูปโภค ต่างก็มีระบบบริหารจัดการ OT เพื่อใช้ในการดูแลการผลิตหรือควบคุมการให้บริการต่างๆ นอกจากนี้ในปัจจุบันยังมีการเชื่อมต่อระบบ OT และ IT เข้าด้วยกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการระบบ ดังนั้นระบบ OT จึงเป็นเป้าหมายที่ง่ายต่อการถูกโจมตีจากแฮกเกอร์และผู้ไม่ประสงค์ดีซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อกระบวนการผลิตหรือการให้บริการ

ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงของ Tenable.ot จะช่วยตรวจสอบ และป้องกันระบบ OT ของคุณให้ปลอดภัยจากการโจมตีทุกรูปแบบ คุณจึงมั่นใจได้ว่าระบบ OT ของคุณจะทำงานได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ