Services

IT Risk Assessment Service

บริการประเมินความเสี่ยงของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

Vulnerability Assessment

สำรวจ ค้นหาช่องโหว่และจุดอ่อนของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีในองค์ประกอบต่างๆ ทั้งระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์ และทรัพยากรสารสนเทศอื่นๆ ของโครงสร้างเครือข่ายขององค์กรที่สร้างขึ้น

Penetration Testing

บริการตรวจสอบความปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยวิธีการเจาะระบบโดยใช้การจำลองเทคนิคการโจมตี (Hacking) รูปแบบต่างๆ จากทั้งภายในและภายนอกระบบเครือข่าย

Security Hardening

การปิดช่องโหว่และจุดอ่อนของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

Compliance

การบริหารจัดการและการบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบรักษาความปลอดภัยสารสนเทศขององค์กรให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับกฏหมายและมาตรฐานสากลต่างๆ

IT Master Plan

การพัฒนาแผนแม่บทด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร รวมถึงแผนยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Strategy Planning)

Business Continuity and Disaster Recovery Planning

พัฒนาแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจและการกู้คืนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ กรณีเกิดภัยพิบัติรูปแบบต่างๆ

Security Awareness Training for managements, users and IT staffs

หลักสูตรอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านความปลอดภัยสารสนเทศ

Information Security Professional (CISSP Examination Preparation)