ประวัติของบริษัท

บริษัท บิ๊กฟิช เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ต้นปี พ.ศ. 2548 เป็นธุรกิจของคนไทยที่มุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจไปที่การรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศและเครือข่าย โดยมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในการให้บริการด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศและระบบเครือข่ายของประเทศไทย ด้วยบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะ ซึ่งได้รับประกาศนียบัตรด้านความปลอดภัยสารสนเทศที่เป็นที่ยอมรับโดยสากล รวมถึงใบประกาศนียบัตรของผลิตภัณฑ์ชั้นนำในด้านการรักษาความปลอดภัยสารสนเทศของโลก บริษัท บิ๊กฟิช เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด ได้รับความไว้วางใจจากบริษัทชั้นนำในประเทศไทย ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงประเทศเพื่อนบ้าน ในการเป็นผู้ให้คำปรึกษา ออกแบบ ติดตั้ง และตรวจสอบระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ โดยมีการดำเนินงานดังต่อไปนี้


        1. บริการด้านระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศและระบบเครือข่าย อาทิ

          1.1 ประเมินความเสี่ยงของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Risk Assessment)

          1.2 สารวจช่องโหว่และจุดอ่อนของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Vulnerability Assessment)

          1.3 ตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยวิธีการเจาะระบบโดยใช้การจำลองเทคนิคการโจมตีรูปแบบต่างๆ จากทั้งภายในและภายนอกระบบเครือข่าย (Penetration Testing)

          1.4 การปิดช่องโหว่และจุดอ่อนของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Security Hardening)

          1.5 การบริหารจัดการและการบารุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบรักษาความปลอดภัยสารสนเทศขององค์กรให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับกฏหมายและมาตรฐานสากลต่างๆ

          1.6 การพัฒนาแผนแม่บทด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร (IT Master Plan) รวมถึงแผนยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Strategy Planning)

          1.7 พัฒนาแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจและการกู้คืนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ กรณีเกิดภัยพิบัติรูปแบบต่างๆ (Business Continuity and Disaster Recovery Planning)

       

       2. จำหน่ายและติดตั้งผลิตภัณฑ์ทางด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศและระบบเครือข่าย อาทิ

         2.1 ระบบควบคุมการเข้าถึงระบบเครือข่าย (Firewall, Network Access Control: NAC)

         2.2 ระบบป้องกันการบุกรุกและป้องกันระบบเครือข่าย (Intrusion Prevention System: IPS)

         2.3 ระบบรักษาความปลอดภัยสาหรับการรับ-ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email Security)

         2.4 ระบบป้องกันและควบคุมการใช้งานอินเตอร์เน็ตในองค์กร (Content Protection and Control)

         2.5 ระบบตรวจสอบและระบุตัวบุคคลในการเข้าถึงระบบสารสนเทศ (Strong Authentication)

         2.6 ระบบป้องกันไวรัสและ Malicious Code สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและลูกข่าย (Server and End Point Security)

         2.7 ระบบป้องกันการเข้าถึงข้อมูลลับและการเข้ารหัส (Confidential Data Protection and Encryptions)

         2.8 ระบบรักษาความปลอดภัยสาหรับเครือข่ายไร้สาย (Wireless Security)

         2.9 ระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์และการบริหารจัดการ (Security Information and Event Management: SIEM)

        2.10 ระบบการสำรองข้อมูลและการจัดเก็บสารสนเทศ (Backup and Storage)

        2.11 ตู้ Rack Enclosure ซึ่งภายในมีระบบ HVAC และระบบดับเพลิง